Welkom bij Goudriaan Juridisch Advies & Mediation.

Telefoonnummer: 0622667701

Wanneer heeft een partij de mogelijkheid om een overeenkomst te ontbinden en wat heeft dit voor (rechts)gevolgen?

De juridische ontbinding van een overeenkomst uitgelicht aan de hand van een actuele casus waarin cryptominers zijn gekocht. 

 

28 februari 2019

Aan de hand van een actuele uitspraak van de rechtbank Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2019:1447) zal deze juridische term worden uitgelegd. 

Verloop van de zaak

In deze casus heeft Unis Holding B.V. (hierna: eiser) miners gekocht van het bedrijf Cryptalk (hierna te noemen: wederpartij). Een miner is een computer met een krachtige videokaart die kan worden gebruikt om cryptovaluta –waaronder de bekende bitcoins- mee te genereren ) Zie ook: https://www.webopedia.com/TERM/C/cryptocurrency-mining.html). De eiser doet zijn beklag, omdat de wederpartij zich niet aan de afspraken uit de overeenkomst heeft gehouden. De eiser vordert ontbinding van de overeenkomst.

Wat zijn de vereisten om een overeenkomst te ontbinden?

Wie bijvoorbeeld spijt heeft van een aankoop, kan niet zonder meer ontbinding inroepen om eronderuit te komen. Er moet een gegronde reden zijn, namelijk dat de wederpartij zijn afspraken niet nakomt. De wederpartij moet nadien nog een tweede kans worden geboden om alsnog zijn of haar afspraken na te kunnen komen. Pas dan kan de overeenkomst worden ontbonden. Let wel dat de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden kan verjaren.  

In de bovenvermelde zaak werden de bestelde miners na WhatsApp-contact tussen eiser en wederpartij alsnog afgeleverd. Ditmaal worden echter andere miners geleverd dan is afgesproken. Bovendien blijken de machines na een testronde niet naar behoren te functioneren. Eiser schakelt een advocaat in, die een ingebrekestelling verstuurt waarin wordt gesommeerd om alsnog binnen zeven dagen de juiste bestelling te leveren, welke gereed is voor installatie. Uiteindelijk wordt er door de wederpartij geen goede oplossing geboden, waarop de overeenkomst buitengerechtelijk wordt ontbonden.

Gevolgen van de ontbinding

In tegenstelling tot een overeenkomst die wordt vernietigd, heeft een ontbinding geen terugwerkende kracht. Dit betekent dat bij een ontbonden overeenkomst de overeenkomst wel tot stand is gekomen, maar dat er een ongedaanmakingsverplichtingontstaat ontstaat, in casu de terugbetaling van de koopsom. 

Als de overeenkomst wordt ontbonden dan bepaalt de wet dat de partij van wie de tekortkoming een grond voor ontbinding heeft opgeleverd –in dit geval de wederpartij- verplicht is om aan de eiser de schade te vergoeden die deze lijdt doordat er geen wederzijdse nakoming plaatsvindt. Om de hoogte van de schade vast te stellen wordt een vergelijking gemaakt tussen twee vermogenssituaties: enerzijds de situatie die er zou zijn geweest als er correct was nagekomen en anderzijds de situatie zoals deze na de ontbinding is. Indien de hoogte niet nauwkeurig kan worden vastgesteld, dan wordt zij geschat door de rechter. In de casus werd de geëiste schadevergoeding door de rechter gematigd, omdat de hoogte van de gevorderde schadevergoeding niet voldoende kon worden gespecificeerd. 

 

In de praktijk heeft de ontbinding nogal wat haken en ogen. Een rechter stelt eisen aan een geldige ontbinding.

Wilt u weten of u een overeenkomst kan ontbinden? En wat de gevolgen zijn van de ontbonden overeenkomt?

Of wenst uw wederpartij te ontbinden, maar u bent het hier niet mee eens?

 

Neem Contact op met Goudriaan Juridisch Advies & Mediation om u te laten adviseren.