Welkom bij Goudriaan Juridisch Advies & Mediation.

Telefoonnummer: 0622667701

Algemene voorwaarden

Goudriaan Juridisch advies & Mediation (GJAM) is een eenmanszaak welke in het handelsregister is opgenomen onder nummer 69663270. Deze eenmanszaak wordt gedreven door Valerie Goudriaan.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen GJAM en haar opdrachtgever c.q. client. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van op een overeenkomst toepassing zijn verklaard, zijn zij ook bij een volgende overeenkomst tussen dezelfde contractspartijen toepasselijk, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Opdracht

Te verrichten diensten worden gekwalificeerd als een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW, welke na aanvaarding door de opdrachtgever met GJAM is aangegaan.

Verplichtingen van partijen

Op GJAM rust een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting om een opdracht met de vereiste deskundigheid en zorgvuldigheid uit te voeren.

Client dient alle feiten en omstandigheden die van belang zijn voor een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst –waaronder ook de door GJAM verlangde informatie- te verstrekken aan GJAM. Client staat in voor de juistheid van deze gegevens.

Facturering en betaling

Facturering geschiedt per maand. GJAM specificeert haar facturen middels een datum, de gewerkte tijd in minuten en een omschrijving van de werkzaamheden. De werkzaamheden bestaan uit het opstellen en uitwerken van stukken, inlezen dossier, telefonisch contact met client en/of instanties, evt. reistijd (tegen € 0,19 excl. btw per gereden kilometer).

Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na het verstrijken van de aangegeven factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Client heeft niet het recht van opschorting of verrekening. GJAM kan haar werkzaamheden opschorten, indien haar opdrachtgever met een betaling in gebreke is gebleven. Ingeval GJAM kosten moet maken, bijvoorbeeld om een gerechtelijke procedure aanhangig te maken, kan GJAM aan haar opdrachtgever een voorschot vragen.

Aansprakelijkheid

Ingeval de wederpartij meent een grond voor een aansprakelijkheid jegens GJAM te hebben, dient de wederpartij GJAM op het moment van de ontdekking onverwijld op de hoogte te brengen.

Het recht op schadevergoeding vervalt een jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit, indien GJAM hiervoor aansprakelijk is, onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW.

De aansprakelijkheid van GJAM voor beroepsfouten wordt beperkt tot het bedrag waarvoor zij is verzekerd, te weten 500.000 (vijfhonderdduizend) euro per aanspraak. 

Forumkeuze en bevoegdheid

Op de rechtsverhouding tussen GJAM en haar wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Partijen verklaren de rechtbank Alkmaar bevoegd om van een geschil kennis te nemen.